Jihočeská správa nemovitostí s.r.o.

Legislativa - správa nemovitostí

(01.06.2010)

Přehled základních právních předpisů vztahujících se ke správě nemovitostí. Rozumí se právní přepisy ve znění pozdějších předpisů, uvedena je poslední změna, stav k 30.10. 2009.

 • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění z.č. 63/2001 Sb.) poslední změna 126/2008, 130/2008, 230/2008 Sb. a 215/2009 Sb. a
 • 227/2009 Sb.
 • Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, poslední změna z.č. 306/2008, 384/2008, 150/2009 Sb.,215/2009 Sb. a 215/2009 Sb.
 • Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, úplné znění z.č. 440/2005 Sb.
 • Zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a změně obč. zákoníku, poslední změna z.č. 150/2009 Sb.
 • Vyhláška č. 85/1997 Sb., o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě
 • Zákon č. 102/1992 Sb., kterým se mění a upravuje občanský zákoník
 • Nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník, ve znění Nařízení vlády č. 174/2009 Sb.
 • Zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, poslední změna 345/2009 Sb.
 • Nařízení vlády č. 371/2004 Sb., kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek, ve znění nař. vl. 151/2006 Sb.
 • Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, poslední zm. z.č. 59/2005 Sb.,186/2006 Sb., 296/2007 Sb. a 286/2009 Sb.
 • Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí, poslední změna 8/2009 Sb.
 • Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb. a zákon č. 344/1992 Sb., účinnost 1.3. 2007, ruší vyhl. č. 190/1996 Sb.
 • Vyhláška č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, poslední změna vyhl.č. 44/2005 Sb., 457/2006 Sb.,50/2008 Sb. a 76/2009 Sb.
 • Zákon č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů, poslední změna z.č. 444/2005 Sb., 342/2006 Sb., 170/2007 Sb. a 41/2009 Sb.
 • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, poslední zm. nález US 240/2005 Sb.,z.č. 186/2006 Sb., 158/2007 Sb., 307/2008 Sb. a227/2009 Sb.
 • Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon (účinnost 1.1. 2007), poslední změna z.č. 191/2008 Sb., změna 345/2009 Sb.
 • Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některé ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
 • Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
 • Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • Vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecně technických požadavcích na výstavbu (zrušuje vyhlášku 191/2002, 491/2006 a 502/2006 Sb.
 • Vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov (účinnost 1.7. 2007, ruší vyhl.č. 291/2001 Sb.)
 • Vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecně technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění vyhl.č. 492/2006 Sb.
 • Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, poslední zm. 481/2008 Sb.
 • Zák. č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, úplné znění z.č. 348/2004 Sb.
 • Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nař. vl. č. 312/2005 Sb.
 • Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vybraná zdvihací zařízení a stanoví podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, poslední zm. vyhl.č. 394/2003 Sb.
 • Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, poslední zm. n.vl. č. 127/2004 Sb.
 • Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, poslední změna z.č. 1/2009 Sb. a 362/2009 Sb.
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, poslední zm. 264/2006 Sb., 69/2007 Sb.,348/2007 Sb. a 304/2008 Sb.
 • Vyhláška 500/2002 Sb., pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, poslední zm. 469/2008 Sb.
 • Vyhláška č. 504/2002 Sb. pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, poslední zm. 471/2008 Sb.
 • Výměr MF č. 01/2009 kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami (cenový věstník 14/2008)-
 • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, poslední zm. z.č. 76/2006 Sb. a 186/2006 Sb.
 • Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí z.č. 274/2001 Sb., ve znění vyhl.č. 146/2004 Sb. a 515/2006 Sb.
 • Zákon č . 185/2001 Sb., o odpadech, poslední zm. z.č. 314/2006 Sb., 34/2008 Sb., 297/2009 Sb. a 297/2009 Sb.
 • Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, úplné znění z.č. 472/2005 Sb., změna z.č. 186/2006 Sb.,180/2007 Sb. a 483/2008 Sb.
 • Vyhláška č. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizování trhu s plynem ….
 • Vyhláška č. 329/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky připojení a dodávek plynu pro chráněné zákazníky
 • Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vybraná plynová zařízení a stanovují některé podmínky zajištění jejich bezpečnosti, poslední zm. vyhl.č. 395/2003 Sb.
 • Vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
 • Vyhláška č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
 • Vyhláška č. 297/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky připojení a dodávek elektřiny pro chráněné zákazníky
 • Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice
 • Vyhláška č. 20/1979 Sb., kterou se určují vybraná elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, poslední zm. 159/2002 Sb.
 • Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, úplné znění zák. č. 314/2009 Sb.
 • Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, úplné znění z.č. 61/2008 Sb.
 • Vyhláška č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu –zrušuje vyhlášku 151/2001 a 153/2001 Sb.
 • Vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji, regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům
 • Vyhláška č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu, ve znění vyhl.č. 425/2004 Sb.
 • Vyhláška č. 477/2006, o stanovení způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé užitkové vody pro více odběrných míst (zrušuje vyhl. 224/2001 Sb.)
 • Vyhláška č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele
 • Vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění vyh..č. 552/2006 Sb. a vyhl. č. 454/2008 Sb.
 • Zákon č. 239/2000 Sb., o intergrovaném záchranném systému, poslední změna. z.č. 20/2004 Sb. a 186/2006 Sb.
 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, poslední zm. z.č. 320/2002 Sb., 413/2005 Sb. a 186/2006 Sb.
 • Nařízení vlády č. 172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně, ve znění Nařízení vlády 498/2002 Sb.
 • Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
 • Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
 • Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, poslední změna č.192/2005 Sb.
 • Vyhláška č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění vyhl.č. 363/2005 Sb., obě zrušeny vyhláškou č. 601/2006 Sb.
 • Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
 • Zákon č. 174/1968Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, úplné znění z.č. 338/2005 Sb.
 • Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, poslední změna 294/2008 Sb.
 • Zákon č. 309/2006 Sb., o dalších podmínkách bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (účinnost 1.1. 2007)